Call +0032 (0)2 582 50 80

Openingsuren: maandag gesloten - dinsdag tem vrijdag 9-12u en 13-18u - zaterdag 9-16u.

Algemene Voorwaarden

Aanvaarden Algemene Voorwaarden Autoparts Plus
De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tot stand gekomen via www.autopartsplus.be tussen:

Autoparts Plus CVBA
Assesteenweg 110-112
1742 Sint-Katharina-Lombeek (Ternat)
België

Tel: 0032(0)2 582 50 80
Fax 0032(0)2 582 21 69
Mail: info@autopartsplus.be
Website: www.autopartsplus.be
BE0450.196.301

(hierna "de Verkoper") en haar klanten, tenzij ervan wordt afgeweken aan de hand van een individueel en schriftelijk document ondertekend door de Verkoper en de klant. Klanten die deze Algemene Voorwaarden niet hebben ontvangen in hun moedertaal worden niet ontslaan van de toepassing en de eerbiediging ervan. Iedere klant wordt geacht bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling via www.autopartsplus.be met de Verkoper, deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden. De klant doet derhalve, door het plaatsen van een bestelling via www.autopartsplus.be, uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden die in geen geval aan de Verkoper tegenstelbaar zijn, tenzij de Verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen in een door hem gehandtekend document. Het akkoord van de Verkoper kan daarbij geenzins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen bepalingen die de klant aan de Verkoper zou meedelen.
Offertes, bestellingen en prijzen
De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten op ieder ogenblik worden aangepast. Elke door de klant geplaatste bestelling verbindt deze laatste, doch verbindt de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging of bevestiging via een elektonisch document van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen of overeenkomsten voor de levering van producten of diensten te weigeren zonder enige vorm van verantwoording.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, onder andere (doch niet beperkt tot) uitputting van voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van de Verkoper, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. De Verkoper is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de de omstandigheden die overmacht uitmaakt, te bewijzen. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval een opdracht tot het leveren van bepaalde diensten niet kan worden uitgevoerd wegens onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de Verkoper, zelfs in geval van overmacht. Getoonde prijzen op www.autopartsplus.be zijn inclusief en exclusief btw. Recupel en Valorlub zijn in de prijs inbegrepen. Eventuele schrootwaarden (zoals bv. bij batterijen, stuurhuizen, alternatoren, startmotoren enz.) worden afzonderlijk aangerekend. Op Verkoopsdocumenten worden de productprijzen en de BTW uitgesplitst. Exclusief transportkosten, montage, assemblage, installatie en instructie. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper worden gecorrigeerd.
Levering en leveringstermijnen
De Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst. De Verkoper houdt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen. Klanten dienen de Verkoper op de hoogte te stellen van eventuele leveringsmoeilijkheden zoals wegeniswerken, voetgangerstraten, tijdelijk ontoegankelijk enz. Wanneer de klant nalaat de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen dan zal de klant de bijkomende vervoerskosten moeten dragen. De Verkoper beveelt de klant aan een leveradres op te geven waar permanent iemand de goederen in ontvangst kan nemen tijdens de kantooruren.
Overdracht van risico en eigendom
De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling.
Controle bij levering en klachten
De klant dient de goederen onmiddellijk na levering na te zien op de aanwezigheid van zichtbare gebreken en/of het ontbreken van een gedeelte van de bestelling. In dat geval dient de klant de zending te weigeren of te aanvaarden onder voorbehoud met duidelijke melding van "onder voorbehoud" op de vrachtdocumenten. Daarnaast zal de klant de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen (per e-mail naar info@autopartsplus.be of per fax naar 0032 (0)2 582 21 69) van de schade of onvolledigheid. De Verkoper zal de klacht dan verder onderzoeken en eventueel indien gegrond, erkennen. De klant kan in geen geval de Verkoper arbeidskosten, verplaatsingskosten, vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade te laste leggen.
Productomschrijvingen en afbeeldingen
Bij alle producten staat een korte omschrijving of meer gedetailleerde informatie. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen aan de Verkoper meegedeeld door de leverancier of producent. De klant kan deze beschrijvingen raadplegen en verifiëren op de website van de betreffende producent. Indien de klant twijfelt aan de juistheid van de verstrekte informatie is het aangewezen contact op te nemen met de Verkoper. Elke afbeelding aanwezig op de website www.autopartsplus.be is louter illustratief of informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om.
Betalingen
Alle bestelde goederen worden onmiddellijk betaald aan de Verkoper door middel van een geldig on-line betaalmiddel aanvaard door payment service provider Ogone.
Verzakingsrecht van de klant
In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse worden afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft dan heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering van het product van de aankoop af te zien. De klant dient de Verkoper hier schriftelijk (per e-mail naar info@autopartsplus.be of per fax naar 0032 (0)2 582 21 69) van te verwittigen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na levering van het betreffende product. Dit verzakingsrecht geldt niet voor producten die speciaal voor de klant op maat gemaakt zijn of die vanwege het uitzonderlijk karakter speciaal voor de klant zijn besteld. In dit geval zal de klant gevraagd worden kennis te nemen van deze uitzondering en afstand te doen van zijn verzakingsrecht. De klant zal op eigen kosten de goederen terug bezorgen aan de Verkoper. De betaalde transportkosten blijven ten laste van de klant en zijn niet recupereerbaar. De Koper is verplicht de goederen binnen de 7 werkdagen na het schriftelijk melden van het verzaken aan de overeenkomst terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper, conform de instructies van de Verkoper. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan het product of verpakking onstaat. De Verkoper heeft het recht de terugname van goederen te weigeren wanneer de verpakking beschadigd of bevuild is, de goederen beschadigd of bevuild zijn, bepaalde toebehoren of handboeken ontbreken.
Garantie en aansprakelijkheid
De waarborg op de door ons geleverde producten beperkt zich tot 2 jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. De waarborg is beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp- of productiefout. De klant dient de aanwijzingen van de fabrikant in verband met gebruik van het product te respecteren. De garantie vervalt in volgende gevallen; indien het gaat om normale slijtage, bij ondeskundig gebruik, bij misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften, bij de aanwezigheid van sporen van vocht, bij gebrek aan onderhoud of toezicht, bij corrosie, bij bevuiling, in geval van reparaties of wijzigingen of ingrepen die niet door de Verkoper zijn uitgevoerd, in geval van verhuur aan derden, in geval van afwezigheid van een geldig aankoopbewijs. Bij het weerhouden van een garantie-aanvraag wordt een onderzoek uitgevoerd. Wanneer voor het onderzoeken van het defect van het product onderzoekskosten zijn gemaakt waaruit blijkt dat het defect te wijten is aan een tekortkoming vanwege de klant dan zullen deze onderzoekskosten integraal voor rekening van de klant zijn. De klant wordt steeds schriftelijk (via het opgegeven e-mail adres) op de hoogte gebracht bij het opstarten van een garantie-aanvraag. Wanneer zoals vermeld na onderzoek blijkt dat het defect te wijten is aan een tekortkoming van de klant, dan zal de klant zijn product slechts kunnen recupereren na betaling van de bestekkosten. De Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot de vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.
Ruilwaarde bepaalde artikelen
Bepaalde artikelen zoals batterijen, koppelingen, stuurhuizen, aandrijfassen, remzadels, luchtmassameters enz. bevatten naast de verkoopprijs een ruilwaarde die niet verrekend is met de verkoopprijs. Indien de klant een dergelijk artikel aankoopt zal hij na het vervolledigen van het aankoopproces gecontacteerd worden door één van onze verkopers. Daarbij zal gevraagd worden de overeenkomstige ruilwaarde afzonderlijk te betalen. Van zodra het oude product ons bereikt zal deze ruilwaarde gecrediteerd worden. De klant kan uiteraard verkiezen het oude artikel te behouden, in dat geval zal de ruilwaarde uiteraard niet gecrediteerd worden. We raden aan om in geval van een ruilwaarde artikel het oude artikel naar ons toe te brengen aangezien u dan geen transportkosten hoeft te betalen in verband met de verzending van u naar ons toe. Indien u op voorhand wenst te weten of op het gewenste product een ruilwaarde van toepassing is kan u contact opnemen met onze verkoopsdienst via mail op info@autopartsplus.be of telefonisch via 02 454 88 93.
Geschillenregeling
Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Vilvoorde. Alle geschillen met betrekking tot contractuele relaties tussen de klant en de Verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.